Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Abramis brama Λεστιά
Acipenser naccari Ξυρύχι Αδριατικής
Acipenser sturio Ξυρίχι
Alburnoides bipunctatus ohridanus Τσιρωνάκι
Alburnoides bipunctatus strymonicus Τσιρωνάκι του Στρυμώνα
Alburnoides bipunctatus thessalus Τσιρωνάκι της θεσσαλίας
Alburnus alburnus macedonicus Σίρκο
Alburnus alburnus stroumicae Σίρκο του Στρυμώνα
Alburnus alburnus thessalicus Σίρκο της Θεσσαλίας
Alosa caspia vistonica Θρίτσα (Κασπιολόζα)
Alosa fallax nilotica Σαρδελομάνα
Alosa macedonica Λιπαρία
Anguilla anguilla Χέλι
Aphanius fasciatus Ζαχαριάς
Aristichthys nobilis Μαρμαροκυπρίνος
Aspius aspius Ασπρογρίβαδο
Atherina boyeri Αθερίνα
Atherina hepsetus Σουβλίτης
Barbus albanicus Στρωσσίδι
Barbus barbus macedonicus Μουστακάτο