Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pachychilon pictus Χειλάς
Parabramis pekinensis Κινέζικη λεστιά
Paraphoxinus epiroticus epiroticus Τσίμα
Paraphoxinus epiroticus prespensis Τσίμα
Perca fluviatilis Περκί
Petromyzon marinus Πετρόμυζο
Phoxinellus pleurobipunctatus Λιάρα
Phoxinus phoxinus Κοκκινόγαστρος
Platichthys flesus luscus Φασσί
Proterorhinus marmoratus Ρινογωβιός
Pseudophoxinus beoticus Πασκοβίτσα
Pseudophoxinus stymphalicus marathonicus Ντάσκα
Pseudophoxinus stymphalicus stymphalicus Ντάσκα
Pseudophoxinus stymphalicus thesproticus Ντάσκα
Pseudorasbora parva Ψευτορασμπόρα
Pungitius hellenicus Ελληνογόστεος
Pungitius platygaster Ποντογόστεος