Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rhodeus sericeus amarus Μουρμουρίτσα
Rutilus macedonicus Μαυροτσιρώνι
Rutilus ohridanus ohridanus Τσιρώνι της Οχρίδας
Rutilus ohridanus prespensis Πλατίκα
Rutilus rutilus Τσιρώνι
Rutilus ylikiensis Δρομίτσα