Οδηγίες Χρήσης

Η βάση δεδομένων του ιστοχώρου προβλέπεται να αποθηκεύει αντικείμενα δύο βασικών κατηγοριών:

  • Τόπους και
  • Είδη Πανίδας και Χλωρίδας

Η πρόσβαση στα παραπάνω αντικείμενα γίνεται με τους εξής τρόπους:

  1. Στην αρχική σελίδα (στην οποία μπορείτε να μεταβείτε κάθε στιγμή πατώντας το λογότυπο NatureBank) περιέχονται σύνδεσμοι για κάθε μία από τις κατηγορίες προεγκατεστημένων τόπων (ΤΙΦΚ, άλλα τοπία, Corine, Natura και άλλοι βιότοποι).
  2. Στο πάνω μέρος όλων των σελίδων, ακριβώς δεξιά από το λογότυπο NatureBank υπάρχει ένα "menu" με τις επιλογές: Τόποι - Είδη - Περιγραφή - Οδηγίες χρήσης. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την αναζήτηση τόπων ή ειδών με χρήση των αντίστοιχων επιλογών του menu, πατώντας δηλαδή την επικεφαλίδα «Τόποι» ή «Είδη». Επιπλέον αν παραμείνει με το ποντίκι πάνω σε μία από τις δύο παραπάνω επικεφαλίδες, θα αναπτυχθούν (ρολάρισμα) εξειδικευμένες αναζητήσεις π.χ. των βιότοπων Natura ή των ειδών χλωρίδας.
  3. Από την εκάστοτε σελίδα ενός τόπου ή και είδους (εφόσον αποθηκευθούν στη Βάση) μπορούν να υπάρξουν σύνδεσμοι μεταξύ τους.

Κατά την αναζήτηση τόπων με τους παραπάνω τρόπους (2 και 3) αλλά και με την επιλογή για προβολή ενός συγκεκριμένου τόπου, εκτός από τα περιγραφικά στοιχεία που εμφανίζονται, γίνεται η γεωγραφική απεικόνιση των παραπάνω στοιχείων με χρήση του παρακάτω εργαλείου:

Map usage

Ο ιστοχώρος έχει ελεγχθεί για απρόσκοπτη λειτουργία στις τελευταίες εκδόσεις των παρακάτω εργαλείων περιήγησης του διαδικτύου: Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Google Chrome και Apple Safari . Ειδικά στο λογισμικό Microsoft Internet Explorer, λόγω κάποιων τεχνικών περιορισμών ταχύτητας και μνήμης, όταν γίνεται εμφάνιση των τόπων σε χάρτη σε επίπεδο χώρας δεν εμφανίζεται το σύνολο των τόπων στο χάρτη (περίπου 1500 τόποι) αλλά ένα χαρακτηριστικό υποσύνολο. Ωστόσο δεν υπάρχει καμία επίπτωση στην εμφάνιση των χαρτών κατά την προβολή μικρότερων γεωγραφικών ενοτήτων, ούτε στην εμφάνιση μεμονωμένων τόπων.

Οι σελίδες είναι εκτυπώσιμες με κατάλληλη διαμόρφωση για αρτιότερη εμφάνιση στο χαρτί, με παράλληλη εκτύπωση και των χαρτών.

Κατά την αναζήτηση τόπων, εφόσον έχουν αποθηκευθεί, μπορούν να εμφανιστούν μικρογραφίες φωτογραφιών οι οποίες επιλέγονται από τους τόπους της τρέχουσας αναζήτησης. Αν τα αποτελέσματα της αναζήτησης είναι άνω των πέντε, γίνεται μία τυχαία επιλογή πέντε μικρογραφιών. Στην συνέχεια όταν επιλεχθεί ένας τόπος για προβολή, θα εμφανιστούν αν υπάρχουν οι μικρογραφίες των φωτογραφιών του συγκεκριμένου τόπου. Πατώντας στη συνέχεια πάνω σε μια μικρογραφία εμφανίζεται η αντίστοιχη φωτογραφία μεγεθυμένη.

Η αναζήτηση στα είδη γίνεται θέτοντας κατηγορία είδους (μεταξύ χλωρίδας και κάποιων υποκατηγοριών πανίδας) και κατηγορία φυτού αν πρόκειται για είδος χλωρίδας. Τα αποτελέσματα μπορούν να περιοριστούν επιπλέον επιλέγοντας το πρώτο γράμμα από την επιστημονική ονομασία τους.