Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ladigesocypris ghigii ghigii Γκιζάνι
Lepomis gibbosus Ηλιόψαρο
Leucaspius delineatus Μικροσίρκο
Leuciscus borysthenicus Τσαϊλάκι
Leuciscus cephalus albus Τυλινάρι
Leuciscus cephalus macedonicus Τυλινάρι
Leuciscus cephalus peloponnensis Τυλινάρι
Leuciscus cephalus vardarensis Τυλινάρι
Leuciscus keadicus Μενίδα
Leuciscus "svallize" Δροσσίνα
Liza aurata Μυξινάρι
Liza ramada Μαυράκι (Λαυκίνος)
Liza saliens Γάστρος