Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carassius auratus gibellio Πεταλούδα
Carassius carassius Κουτσουράς
Chalcalburnus belvica Βελονίτσα
Chalcalburnus chalcoides macedonicus Γκελάρτζα
Chelon labrosus Βελάνιτσα
Chondrostoma prespensis Σκουμπούζι
Chondrostoma vardarensis Γουρουνομύτης
Cobitis hellenica arachthosensis Λουροβελονίτσα
Cobitis meridionalis Βρυγοβελονίτσα
Cobitis punctilineata Γραμμοβελονίτσα
Cobitis stephanidisi Θεροβελονίτσα
Cobitis stroumicae Θρακοβελονίτσα
Cobitis trichonica Τριχονοβελονίτσα
Cobitis vardarensis Βελονίτσα
Coregonus lavaretus Κορήγονος
Ctenopharyngodon idella Χορτοφάγος κυπρίνος
Cyprinus carpio Γριβάδι (Κυπρίνος)