Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sabanejewia aurata balcanica Χρυσοβελονίτσα
Salaria fluviatilis Ποταμοσαλιάρα
Salmo trutta Πέστροφα
Salvelinus fontinalis Σαλβελίνος
Scardinius acarnanicus Τσερούκλα
Scardinius erythrophthalmus Κοκκινοφτέρα
Scardinius graecus Καλαμίθρα
Silurus aristotelis Γλανίδι
Silurus glanis Γουλιανός
Stizostedion lucioperca Ποταμολαύρακο
Syngnathus abaster Σακοράφα