Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Barbus barbus thessalus Μουστακάτο της Θεσσαλίας
Barbus cyclolepis cholorematicus Βιργιάνα
Barbus cyclolepis cyclolepis Βιργιάνα
Barbus cyclolepis sperchiensis Βιργιάνα
Barbus cyclolepis stroumicae Βιργιάνα
Barbus euboicus Πετρόψαρο
Barbus graecus Σκαρούνι
Barbus peloponnesius peloponnesius Αμμοσούρτης
Barbus peloponnesius petenyi Αμμοσούρτης
Barbus peloponnesius rebeli Αμμοσούρτης
Barbus prespensis Μπριάνα
Carassius auratus gibellio Πεταλούδα
Carassius carassius Κουτσουράς
Chalcalburnus belvica Βελονίτσα
Chalcalburnus chalcoides macedonicus Γκελάρτζα
Chelon labrosus Βελάνιτσα
Chondrostoma prespensis Σκουμπούζι
Chondrostoma vardarensis Γουρουνομύτης
Cobitis hellenica arachthosensis Λουροβελονίτσα
Cobitis meridionalis Βρυγοβελονίτσα