Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pseudophoxinus stymphalicus thesproticus Ντάσκα
Pseudorasbora parva Ψευτορασμπόρα
Pungitius hellenicus Ελληνογόστεος
Pungitius platygaster Ποντογόστεος
Rhodeus sericeus amarus Μουρμουρίτσα
Rutilus macedonicus Μαυροτσιρώνι
Rutilus ohridanus ohridanus Τσιρώνι της Οχρίδας
Rutilus ohridanus prespensis Πλατίκα
Rutilus rutilus Τσιρώνι
Rutilus ylikiensis Δρομίτσα
Sabanejewia aurata balcanica Χρυσοβελονίτσα
Salaria fluviatilis Ποταμοσαλιάρα
Salmo trutta Πέστροφα
Salvelinus fontinalis Σαλβελίνος
Scardinius acarnanicus Τσερούκλα
Scardinius erythrophthalmus Κοκκινοφτέρα
Scardinius graecus Καλαμίθρα
Silurus aristotelis Γλανίδι
Silurus glanis Γουλιανός
Stizostedion lucioperca Ποταμολαύρακο