Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chlidonias niger Μαυρογλάρονο
Chlidonias leucopterus Αργυρογλάρονο
Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα
Calidris bairdii Σκαλήθρα του Μπαίρντ
Calidris alba Λευκοσκαλήθρα
Chettusia gregaria Αγελοκαλημάνα
Circus cyaneus Βαλτόκιρκος
Clamator glandarius Κισσόκουκος
Clangula hyemalis Χιονόπαπια
Coccothraustes coccothraustes Κοκκοθραύστης
Charadrius asiaticus Ασιατικός σφυριχτής
Charadrius alexandrinus Θαλασσοσφυριχτής
Charadrius dubius Ποταμοσφυριχτής
Charadrius hiaticula Αμμοσφυριχτής
Charadrius leschenaultii Ερημοσφυριχτής
Charadrius morinellus Βουνοσφυριχτής
Chettusia leucura Λεύκουρος
Chlamydotis undulata Χλαμυδόγαλος
Chlidonias hybridus Μουστακογλάρονο
Ciconia ciconia Λευκοπελαργός