Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alectoris chukar Νησιώτικη πέρδικα
Acrocephalus melanopogon Μουστακοποταμίδα
Alcedo atthis Αλκυόνα
Acrocephalus palustris Βαλτοποταμίδα
Acrocephalus schoenobaenus Βουρλοποταμίδα
Acrocephalus scirpaceus Καλαμοποταμίδα
Acrocephalus arundinaceus Τσιχλοποταμίδα
Aegypius monachus Μαυρόγυπας
Aegolius funereus Ελατόμπουφος
Anas discors Αμερικάνικη Σαρσέλα
Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς
Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς
Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς
Arenaria interpres Χαλικοκυλιστής
Asio flammeus Βαλτόμπουφος
Actitis hypoleucos Ποταμότριγγας
Acrocephalus paludicola Νεροποταμίδα
Accipiter brevipes Σαΐνι
Anas acuta Ψαλίδα
Alectoris graeca Πετροπέρδικα