Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tetrao tetrix Λυροπετεινός
Tetrao urogallus Αγριοκουρνός
Tringa flavipes Κιτρινοσκέλης
Tringa glareola Λασπότριγγας
Tringa nebularia Πρασινοσκέλης
Tringa ochropus Δασότριγγας
Tringa stagnatilis Βαλτότριγγας
Turdus naumanni Στικτή τσίχλα
Turdus philomelos Τσίχλα
Turdus pilaris Κεδρότσιχλα
Turdus ruficollis Μαυρόλαιμη τσίχλα
Turdus viscivorus Τσαρτσάρα
Troglodytes troglodytes Τρυποφράκτης
Tachybaptus ruficollis Νανοβουτηχτάρι
Tadorna ferruginea Καστανόχηνα
Tadorna tadorna Βαρβάρα
Tetrax tetrax
Tringa erythropus Μαυρότριγγας
Tyto alba alba Τυτώ
Turdus torquatus alpestris Απλική τσίχλα