Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dendrocopos syriacus Βαλκανοτσικλητάρα
Dendrocopos minor buturlini Νανοτσικλητάρα
Dendrocopos leucotos lilfordi Λευκονώτης
Dryocopus martius martius Μαυροτσικλητάρα
Dendrocopos medius medius Μεσοτσικλητάρα
Dendrocopos major pinetorum Παρδαλοτσικλητάρα
Delichon urbica urbica Σπιτοχελίδονο