Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Chelon labrosus Βελάνιτσα
Cobitis vardarensis Βελονίτσα
Chalcalburnus belvica Βελονίτσα
Cobitis meridionalis Βρυγοβελονίτσα
Chalcalburnus chalcoides macedonicus Γκελάρτζα
Chondrostoma vardarensis Γουρουνομύτης
Cobitis punctilineata Γραμμοβελονίτσα
Cyprinus carpio Γριβάδι (Κυπρίνος)
Cobitis stephanidisi Θεροβελονίτσα
Cobitis stroumicae Θρακοβελονίτσα
Coregonus lavaretus Κορήγονος
Carassius carassius Κουτσουράς
Cobitis hellenica arachthosensis Λουροβελονίτσα
Carassius auratus gibellio Πεταλούδα
Chondrostoma prespensis Σκουμπούζι
Cobitis trichonica Τριχονοβελονίτσα
Ctenopharyngodon idella Χορτοφάγος κυπρίνος