Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Atherina boyeri Αθερίνα
Aspius aspius Ασπρογρίβαδο
Aphanius fasciatus Ζαχαριάς
Alosa caspia vistonica Θρίτσα (Κασπιολόζα)
Abramis brama Λεστιά
Alosa macedonica Λιπαρία
Aristichthys nobilis Μαρμαροκυπρίνος
Acipenser sturio Ξυρίχι
Acipenser naccari Ξυρύχι Αδριατικής
Alburnus alburnus macedonicus Σίρκο
Alburnus alburnus thessalicus Σίρκο της Θεσσαλίας
Alburnus alburnus stroumicae Σίρκο του Στρυμώνα
Alosa fallax nilotica Σαρδελομάνα
Atherina hepsetus Σουβλίτης
Alburnoides bipunctatus ohridanus Τσιρωνάκι
Alburnoides bipunctatus thessalus Τσιρωνάκι της θεσσαλίας
Alburnoides bipunctatus strymonicus Τσιρωνάκι του Στρυμώνα
Anguilla anguilla Χέλι