Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Pungitius hellenicus Ελληνογόστεος
Parabramis pekinensis Κινέζικη λεστιά
Phoxinus phoxinus Κοκκινόγαστρος
Phoxinellus pleurobipunctatus Λιάρα
Pseudophoxinus stymphalicus thesproticus Ντάσκα
Pseudophoxinus stymphalicus marathonicus Ντάσκα
Pseudophoxinus stymphalicus stymphalicus Ντάσκα
Pseudophoxinus beoticus Πασκοβίτσα
Perca fluviatilis Περκί
Petromyzon marinus Πετρόμυζο
Pungitius platygaster Ποντογόστεος
Proterorhinus marmoratus Ρινογωβιός
Paraphoxinus epiroticus prespensis Τσίμα
Paraphoxinus epiroticus epiroticus Τσίμα
Platichthys flesus luscus Φασσί
Pachychilon pictus Χειλάς
Pseudorasbora parva Ψευτορασμπόρα