Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Rutilus ylikiensis Δρομίτσα
Rutilus macedonicus Μαυροτσιρώνι
Rhodeus sericeus amarus Μουρμουρίτσα
Rutilus ohridanus prespensis Πλατίκα
Rutilus rutilus Τσιρώνι
Rutilus ohridanus ohridanus Τσιρώνι της Οχρίδας