Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Liza saliens Γάστρος
Ladigesocypris ghigii ghigii Γκιζάνι
Leuciscus "svallize" Δροσσίνα
Lepomis gibbosus Ηλιόψαρο
Liza ramada Μαυράκι (Λαυκίνος)
Leuciscus keadicus Μενίδα
Leucaspius delineatus Μικροσίρκο
Liza aurata Μυξινάρι
Leuciscus borysthenicus Τσαϊλάκι
Leuciscus cephalus albus Τυλινάρι
Leuciscus cephalus macedonicus Τυλινάρι
Leuciscus cephalus peloponnensis Τυλινάρι
Leuciscus cephalus vardarensis Τυλινάρι