Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Sturnus vulgaris tauricus Ψαρόνι του Ταύρου
Sturnus vulgaris vulgaris Ψαρόνι
Sylvia nisoria nisoria Ψαλτοτσιροβάκος
Strix uralensis liturata Χουχουριστής των Ουραλίων
Strix aluco aluco Χουχουριστής
Sterna paradisaea Χιονογράρονο
Sterna sandvicensis Χειμωνογλάρονο
Streptopelia senegalensis Φοινικοπερίστερο
Streptopelia turtur Τριγώνι
Streptopelia orientalis Τριγονοπερίστερο
Sitta krueperi Τουρκοτσοπανάκος
Sterna bengalensis Ταξιδογλάρονο
Sula bassana Σούλα
Serinus serinus Σκαρθάκι
Sylvia undata Προβηγγοτσιροβάκος
Somateria mollisima Πουπουλόπαπια
Sterna hirundo Ποταμογλάρονο
Syrrhaptes paradoxus Περιστερόκοτα της Στέπας
Sterna albifrons Νανογλάρονο
Scolopax rusticola Μπεκάτσα