Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Turdus torquatus torquatus Χιονότσιχλα
Tyto alba guttata Τυτώ
Tyto alba alba Τυτώ
Turdus viscivorus Τσαρτσάρα
Turdus philomelos Τσίχλα
Troglodytes troglodytes Τρυποφράκτης
Tichodroma muraria muraria Τοιχοδρόμος
Turdus naumanni Στικτή τσίχλα
Tringa nebularia Πρασινοσκέλης
Tachybaptus ruficollis Νανοβουτηχτάρι
Tringa erythropus Μαυρότριγγας
Turdus ruficollis Μαυρόλαιμη τσίχλα
Tetrao tetrix Λυροπετεινός
Tringa glareola Λασπότριγγας
Turdus merula aterrimus Κότσυφας
Turdus merula merula Κότσυφας
Troglodytes troglodytes cypriotes Κυπριακός τρυποφράκτης
Turdus iliacus iliacus Κοκκινότσιχλα
Tringa totanus totanus Κοκκινοσκέλης
Tringa flavipes Κιτρινοσκέλης