Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cettia cetti cetti Ψευταηδόνι
Calidris canutus Χοντροσκαλήθρα
Chlamydotis undulata Χλαμυδόγαλος
Clangula hyemalis Χιονόπαπια
Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα
Corvus frugilegus frugilegus Χαβαρόνι
Carduelis chloris aurantiiventris Φλώρος …
Carduelis chloris chloris Φλώρος
Circaetus gallicus Φιδαητός
Columba oenas oenas Φασσοπερίστερο
Carduelis cannabina bella Φανέτο …
Carduelis cannabina cannabina Φανέτο
Columba palumbus palumbus Φάσσα
Circus macrourus Στεπόκιρκος
Calidris temminckii Σταχτοσκαλήθρα
Calidris bairdii Σκαλήθρα του Μπαίρντ
Carduelis flammea Σημυδόσπιζα
Carpodacus erythrinus Ροδόσπιζα
Charadrius dubius Ποταμοσφυριχτής
Coturnix coturnix Ορτύκι