Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Apus pallidus illyricus Ωχροσταχτάρα
Anas acuta Ψαλίδα
Anser fabalis Χωραφόχηνα
Aquila chrysaetos homeyeri Χρυσαητός …
Aquila chrysaetos chrysaetos Χρυσαητός
Anas clypeata Χουλιαρόπαπια
Anthus campestris campestris Χαμοκελάδα
Arenaria interpres Χαλικοκυλιστής
Acrocephalus arundinaceus Τσιχλοποταμίδα
Accipiter nisus nisus Τσιχλογέρακο
Anas penelope Σφυριχτάρι
Aquila clanga Στικταητός
Aquila rapax orientalis Στεπαητός
Anser anser rubirostris Σταχτόχηνα η πορφυρόραμφη
Anser anser anser Σταχτόχηνα
Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς
Apus apus apus Σταχτάρα
Alauda arvensis arvensis Σταρήθρα
Alauda arvensis cantarella Σταρήθρα
Apus melba tuneti Σκεπαρνάς