Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Ctenopharyngodon idella Χορτοφάγος κυπρίνος
Cobitis trichonica Τριχονοβελονίτσα
Chondrostoma prespensis Σκουμπούζι
Carassius auratus gibellio Πεταλούδα
Cobitis hellenica arachthosensis Λουροβελονίτσα
Carassius carassius Κουτσουράς
Coregonus lavaretus Κορήγονος
Cobitis stroumicae Θρακοβελονίτσα
Cobitis stephanidisi Θεροβελονίτσα
Cyprinus carpio Γριβάδι (Κυπρίνος)
Cobitis punctilineata Γραμμοβελονίτσα
Chondrostoma vardarensis Γουρουνομύτης
Chalcalburnus chalcoides macedonicus Γκελάρτζα
Cobitis meridionalis Βρυγοβελονίτσα
Cobitis vardarensis Βελονίτσα
Chalcalburnus belvica Βελονίτσα
Chelon labrosus Βελάνιτσα