Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Rutilus ohridanus ohridanus Τσιρώνι της Οχρίδας
Rutilus rutilus Τσιρώνι
Rutilus ohridanus prespensis Πλατίκα
Rhodeus sericeus amarus Μουρμουρίτσα
Rutilus macedonicus Μαυροτσιρώνι
Rutilus ylikiensis Δρομίτσα