Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Anguilla anguilla Χέλι
Alburnoides bipunctatus strymonicus Τσιρωνάκι του Στρυμώνα
Alburnoides bipunctatus thessalus Τσιρωνάκι της θεσσαλίας
Alburnoides bipunctatus ohridanus Τσιρωνάκι
Atherina hepsetus Σουβλίτης
Alosa fallax nilotica Σαρδελομάνα
Alburnus alburnus stroumicae Σίρκο του Στρυμώνα
Alburnus alburnus thessalicus Σίρκο της Θεσσαλίας
Alburnus alburnus macedonicus Σίρκο
Acipenser naccari Ξυρύχι Αδριατικής
Acipenser sturio Ξυρίχι
Aristichthys nobilis Μαρμαροκυπρίνος
Alosa macedonica Λιπαρία
Abramis brama Λεστιά
Alosa caspia vistonica Θρίτσα (Κασπιολόζα)
Aphanius fasciatus Ζαχαριάς
Aspius aspius Ασπρογρίβαδο
Atherina boyeri Αθερίνα