Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Sabanejewia aurata balcanica Χρυσοβελονίτσα
Scardinius acarnanicus Τσερούκλα
Salvelinus fontinalis Σαλβελίνος
Syngnathus abaster Σακοράφα
Salaria fluviatilis Ποταμοσαλιάρα
Stizostedion lucioperca Ποταμολαύρακο
Salmo trutta Πέστροφα
Scardinius erythrophthalmus Κοκκινοφτέρα
Scardinius graecus Καλαμίθρα
Silurus glanis Γουλιανός
Silurus aristotelis Γλανίδι