Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Leuciscus cephalus peloponnensis Τυλινάρι
Leuciscus cephalus vardarensis Τυλινάρι
Leuciscus cephalus albus Τυλινάρι
Leuciscus cephalus macedonicus Τυλινάρι
Leuciscus borysthenicus Τσαϊλάκι
Liza aurata Μυξινάρι
Leucaspius delineatus Μικροσίρκο
Leuciscus keadicus Μενίδα
Liza ramada Μαυράκι (Λαυκίνος)
Lepomis gibbosus Ηλιόψαρο
Leuciscus "svallize" Δροσσίνα
Ladigesocypris ghigii ghigii Γκιζάνι
Liza saliens Γάστρος