Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Callimenus macrogaster macrogaster Καλλυμένος ο μακρογάστερος
Callimenus oniscus Καλλυμένος ο ονίσκος
Calliptamus barbatus barbatus Καλλίπταμος ο γενειοφόρος
Calliptamus coelesyriensis coelesyriensis Καλλίπταμος ο Κοιλοσυριακός
Calliptamus italicus Καλλίπταμος ο Ιταλικός
Calliptamus tenuicercis Καλλίπταμος ο στενόκερκος
Celes variabilis variabilis Κέλης ο ποικίλος
Cerambyx cerdo Κεράμβυξ ο κέρδος
Charaxes jasius Χαράξης ο ιάσιος
Chrysochraon dispar dispar Χρυσοχράων ο ντισπάρ
Clossiana dia Κλωσσιάνα του Δία
Clossiana euphrosyne Κλωσσιάνα η Ευφροσύνη
Coenonympha apcania Κλωσσιάνα η απκάρνια
Coenonympha leander Κοινονύμφη η Λέανδρος
Coenonympha rhodopensis Κοινονύμφη της Ροδόπης
Coenonympha tullia Κοινονύμφη η Τυλλία
Conocephalus conocephalus Κωνοκέφαλος ο κωνοκέφαλος
Conocephalus discolor Κωνοκέφαλος ο δίχρωμος
Conocephalus ebneri Κωνοκέφαλος του Έμπνερ
Conocephalus grebenchikovi Κωνοκέφαλος του Γκρεμπεντσίκωφ