Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Saga campbelli campbelli Σάγκα η καμπρέλιος
Saga campbelli gracilis Σάγκα η χαρίσσεια
Saga hellenica Σάγκα η ελληνική
Saga natoliae Σάγκα η Νατόλιος
Saga rammei Σάγκα του Ράμμε
Saga rhodiensis Σάγκα της Ρόδου
Satyrus ferula Σάτυρος ο άγριος
Sepiana sepium Σεπιάνα το σέπιο
Sphingonotus carinatus Σφιγγόνωτος ο τροπιδωτός
Sphingonotus crivellarii Σφιγγόνωτος ο Κριβελλάριος
Stenobothrus fischeri Στενόβοθρος του Φίσσερ
Stenobothrus graecus Στενόβοθρος ο γραικός
Stenobothrus lineatus Στενόβοθρος ο γραμμικός
Stenobothrus nigromaculatus Στενόβοθρος ο μελανόστικτος
Strymonidia pruni Στρυμονίδια του Προύνου