Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pseudophoxinus stymphalicus thesproticus Ντάσκα
Pseudophoxinus stymphalicus stymphalicus Ντάσκα
Paraphoxinus epiroticus prespensis Τσίμα
Pseudophoxinus stymphalicus marathonicus Ντάσκα
Platichthys flesus luscus Φασσί
Paraphoxinus epiroticus epiroticus Τσίμα
Pseudophoxinus beoticus Πασκοβίτσα
Phoxinus phoxinus Κοκκινόγαστρος
Phoxinellus pleurobipunctatus Λιάρα
Petromyzon marinus Πετρόμυζο
Pseudorasbora parva Ψευτορασμπόρα
Pachychilon pictus Χειλάς
Parabramis pekinensis Κινέζικη λεστιά
Perca fluviatilis Περκί
Proterorhinus marmoratus Ρινογωβιός
Pungitius hellenicus Ελληνογόστεος
Pungitius platygaster Ποντογόστεος