Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alosa caspia vistonica Θρίτσα (Κασπιολόζα)
Alburnoides bipunctatus thessalus Τσιρωνάκι της θεσσαλίας
Alburnus alburnus thessalicus Σίρκο της Θεσσαλίας
Alburnoides bipunctatus strymonicus Τσιρωνάκι του Στρυμώνα
Alburnus alburnus stroumicae Σίρκο του Στρυμώνα
Alburnoides bipunctatus ohridanus Τσιρωνάκι
Alosa fallax nilotica Σαρδελομάνα
Alburnus alburnus macedonicus Σίρκο
Atherina boyeri Αθερίνα
Anguilla anguilla Χέλι
Atherina hepsetus Σουβλίτης
Aphanius fasciatus Ζαχαριάς
Aristichthys nobilis Μαρμαροκυπρίνος
Abramis brama Λεστιά
Acipenser naccari Ξυρύχι Αδριατικής
Acipenser sturio Ξυρίχι
Alosa macedonica Λιπαρία
Aspius aspius Ασπρογρίβαδο