Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Barbus barbus thessalus Μουστακάτο της Θεσσαλίας
Barbus cyclolepis stroumicae Βιργιάνα
Barbus cyclolepis sperchiensis Βιργιάνα
Barbus peloponnesius rebeli Αμμοσούρτης
Barbus peloponnesius petenyi Αμμοσούρτης
Barbus peloponnesius peloponnesius Αμμοσούρτης
Barbus barbus macedonicus Μουστακάτο
Barbus cyclolepis cyclolepis Βιργιάνα
Barbus cyclolepis cholorematicus Βιργιάνα
Barbus prespensis Μπριάνα
Barbus euboicus Πετρόψαρο
Barbus graecus Σκαρούνι
Barbus albanicus Στρωσσίδι