Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sabanejewia aurata balcanica Χρυσοβελονίτσα
Stizostedion lucioperca Ποταμολαύρακο
Salmo trutta Πέστροφα
Salvelinus fontinalis Σαλβελίνος
Scardinius acarnanicus Τσερούκλα
Scardinius erythrophthalmus Κοκκινοφτέρα
Scardinius graecus Καλαμίθρα
Silurus aristotelis Γλανίδι
Silurus glanis Γουλιανός
Salaria fluviatilis Ποταμοσαλιάρα
Syngnathus abaster Σακοράφα