Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Leuciscus cephalus vardarensis Τυλινάρι
Leuciscus cephalus peloponnensis Τυλινάρι
Leuciscus cephalus macedonicus Τυλινάρι
Ladigesocypris ghigii ghigii Γκιζάνι
Leuciscus cephalus albus Τυλινάρι
Leuciscus borysthenicus Τσαϊλάκι
Liza ramada Μαυράκι (Λαυκίνος)
Lepomis gibbosus Ηλιόψαρο
Liza saliens Γάστρος
Leuciscus keadicus Μενίδα
Liza aurata Μυξινάρι
Leucaspius delineatus Μικροσίρκο
Leuciscus "svallize" Δροσσίνα