Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rutilus ohridanus prespensis Πλατίκα
Rutilus ohridanus ohridanus Τσιρώνι της Οχρίδας
Rhodeus sericeus amarus Μουρμουρίτσα
Rutilus macedonicus Μαυροτσιρώνι
Rutilus rutilus Τσιρώνι
Rutilus ylikiensis Δρομίτσα