Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anguilla anguilla Χέλι
Aphanius fasciatus Ζαχαριάς
Aristichthys nobilis Μαρμαροκυπρίνος
Abramis brama Λεστιά
Acipenser naccari Ξυρύχι Αδριατικής
Acipenser sturio Ξυρίχι
Alosa macedonica Λιπαρία
Aspius aspius Ασπρογρίβαδο
Atherina boyeri Αθερίνα
Atherina hepsetus Σουβλίτης
Alburnus alburnus macedonicus Σίρκο
Alosa fallax nilotica Σαρδελομάνα
Alburnoides bipunctatus ohridanus Τσιρωνάκι
Alburnus alburnus stroumicae Σίρκο του Στρυμώνα
Alburnoides bipunctatus strymonicus Τσιρωνάκι του Στρυμώνα
Alburnus alburnus thessalicus Σίρκο της Θεσσαλίας
Alburnoides bipunctatus thessalus Τσιρωνάκι της θεσσαλίας
Alosa caspia vistonica Θρίτσα (Κασπιολόζα)