Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Liza saliens Γάστρος
Leuciscus keadicus Μενίδα
Liza aurata Μυξινάρι
Leucaspius delineatus Μικροσίρκο
Leuciscus "svallize" Δροσσίνα
Leuciscus borysthenicus Τσαϊλάκι
Liza ramada Μαυράκι (Λαυκίνος)
Lepomis gibbosus Ηλιόψαρο
Leuciscus cephalus albus Τυλινάρι
Ladigesocypris ghigii ghigii Γκιζάνι
Leuciscus cephalus macedonicus Τυλινάρι
Leuciscus cephalus peloponnensis Τυλινάρι
Leuciscus cephalus vardarensis Τυλινάρι