Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rutilus macedonicus Μαυροτσιρώνι
Rutilus rutilus Τσιρώνι
Rutilus ylikiensis Δρομίτσα
Rhodeus sericeus amarus Μουρμουρίτσα
Rutilus ohridanus ohridanus Τσιρώνι της Οχρίδας
Rutilus ohridanus prespensis Πλατίκα