Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Barbus albanicus Στρωσσίδι
Barbus euboicus Πετρόψαρο
Barbus graecus Σκαρούνι
Barbus prespensis Μπριάνα
Barbus cyclolepis cholorematicus Βιργιάνα
Barbus cyclolepis cyclolepis Βιργιάνα
Barbus barbus macedonicus Μουστακάτο
Barbus peloponnesius peloponnesius Αμμοσούρτης
Barbus peloponnesius petenyi Αμμοσούρτης
Barbus peloponnesius rebeli Αμμοσούρτης
Barbus cyclolepis sperchiensis Βιργιάνα
Barbus cyclolepis stroumicae Βιργιάνα
Barbus barbus thessalus Μουστακάτο της Θεσσαλίας