Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carassius carassius Κουτσουράς
Cyprinus carpio Γριβάδι (Κυπρίνος)
Chalcalburnus belvica Βελονίτσα
Cobitis vardarensis Βελονίτσα
Coregonus lavaretus Κορήγονος
Ctenopharyngodon idella Χορτοφάγος κυπρίνος
Chelon labrosus Βελάνιτσα
Chondrostoma prespensis Σκουμπούζι
Chondrostoma vardarensis Γουρουνομύτης
Cobitis meridionalis Βρυγοβελονίτσα
Cobitis punctilineata Γραμμοβελονίτσα
Cobitis stephanidisi Θεροβελονίτσα
Cobitis stroumicae Θρακοβελονίτσα
Cobitis trichonica Τριχονοβελονίτσα
Cobitis hellenica arachthosensis Λουροβελονίτσα
Carassius auratus gibellio Πεταλούδα
Chalcalburnus chalcoides macedonicus Γκελάρτζα