Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Syngnathus abaster Σακοράφα
Stizostedion lucioperca Ποταμολαύρακο
Salaria fluviatilis Ποταμοσαλιάρα
Salmo trutta Πέστροφα
Salvelinus fontinalis Σαλβελίνος
Scardinius acarnanicus Τσερούκλα
Scardinius erythrophthalmus Κοκκινοφτέρα
Scardinius graecus Καλαμίθρα
Silurus aristotelis Γλανίδι
Silurus glanis Γουλιανός
Sabanejewia aurata balcanica Χρυσοβελονίτσα