Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rupicapra rupicapra balcanica Αγριόγιδο
Rhinolophus mehelyi Ρινόλοφος του Μεχέλυ
Rhinolophus hipposideros Μικρορινόλοφος
Rhinolophus ferrumequinum Τρανορινόλοφος
Rhinolophus euryale Μεσορινόλοφος
Rhinolophus blasii Ρινόλοφος του Μπλάζιους
Rattus rattus alexandrinus Μαυροποντικός
Rattus rattus frugiforus
Rattus norvegicus norvegicus Δεκατιστής