Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Plecotus austriacus Μεσογειακή ωτονυχτερίδα
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα
Pitymys majori Σκαπτοποντικός του Μάγιερ
Pipistrellus savii Βουνονυχτερίδα
Pipistrellus pipistrellus Νανονυχτερίδα
Pipistrellus nathusii Νυχτερίδα του Ναθούσιους
Pipistrellus kuhli kuhli Λευκονυχτερίδα
Physeter macrocephalus Φυσητήρας
Phocaena phocaena Φώκαινα