Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Nycteris thebaica Αιγυπτιακή νυχτερίδα
Nyctalus noctula noctula Νυχτοβάτης
Nyctalus leisleri Μικρός νυχτοβάτης
Nyctalus lasiopterus Μεγάλος νυχτοβάτης
Neomys fodiens Ευρωπαϊκή νερομυγαλή
Neomys anomalus milleri Βαλτομυγαλή