Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Martes foina Κουνάβι
Martes martes Δεντροκούναβο
Meles meles Ασβός
Mesocrisetus auratus Μεσοκρικητός
Mesoplodon bidens Φάλαινα του Σόνερμπυ
Micromys minutus Νανοπόντικας
Microtus epiroticus Αρουραίος της Ηπείρου
Microtus feltini Αρουραίος του Φελτίνι
Microtus guentheri hartingi Αρουραίος της Μεσογείου
Microtus guentheri macedonicus Αρουραίος της Μακεδονίας
Microtus nivalis Χιονοπόντικας
Microtus subterraneus Αρουραίος ο υπόγειος
Microtus thomasi Αρουραίος του Τόμας
Miniopterus schreibersii Πτερυγονυχτερίδα
Monachus monachus Μεσογειακή φώκια
Muscardinus avellanarius zeus Βουνομυωξός
Mus musculus Σταχτοποντικός
Mustela nivalis galinthias Νυφίτσα
Mustela putorius Βρωμοκούναβο
Myocastor coypus Μυοκάστορας