Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rattus norvegicus norvegicus Δεκατιστής
Rattus rattus alexandrinus Μαυροποντικός
Rattus rattus frugiforus
Rhinolophus blasii Ρινόλοφος του Μπλάζιους
Rhinolophus euryale Μεσορινόλοφος
Rhinolophus ferrumequinum Τρανορινόλοφος
Rhinolophus hipposideros Μικρορινόλοφος
Rhinolophus mehelyi Ρινόλοφος του Μεχέλυ
Rupicapra rupicapra balcanica Αγριόγιδο