Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phocaena phocaena Φώκαινα
Physeter macrocephalus Φυσητήρας
Pipistrellus kuhli kuhli Λευκονυχτερίδα
Pipistrellus nathusii Νυχτερίδα του Ναθούσιους
Pipistrellus pipistrellus Νανονυχτερίδα
Pipistrellus savii Βουνονυχτερίδα
Pitymys majori Σκαπτοποντικός του Μάγιερ
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα
Plecotus austriacus Μεσογειακή ωτονυχτερίδα