Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Παγγαίο
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010091
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καβάλας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 25355.05
Χερσαία Έκταση (ha) 25000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 107.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1956.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 250.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Βουνό με εκτεταμένες ζώνες από βοσκοτόπια σε μεγάλα υψόμετρα, δάση και θαμνώνες στα χαμηλότερα. Πολλές βραχώδεις όψεις, πηγές και χείμαρροι.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Συνολικά σημαντική περιοχή για μεγάλα αρπακτικά πουλιά και πουλιά του δάσους, όπως οι τρυποκάρυδοι. Εμφανίζονται τα θηλαστικά Canis lupus (Λύκοι) και Lutra lutra (Βίδρες). Επίσης το τοπίο παρουσιάζει μεγάλο βοτανικό ενδιαφέρον.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι, επεκτεινόμενη υλοτόμηση και οδικό δίκτυο, αυξανόμενη ανθρώπινη παρουσία και δόμηση (χιονοδρομικό κέντρο, καταφύγιο, κεραίες πομπών), υπερβόσκηση τοπικά, λατομεία μαρμάρου στις χαμηλότερες πλαγιές.
Τρωτότητα Εντατική υλοτόμηση δασών και εξόρυξη μαρμάρου.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Achillea ageratilofia ageratifolia
Achillea stricta
Acinos alpinus majoranifolius
Allium macedonicum
Allium moschatum
Alyssoides utriculata
Amelanchier ovalis ovalis (Αμελάνχιερ το ωοειδές)
Antennaria dioica
Anthyllis aurea
Anthyllis montana jacquinii
Anthyllis vulneraria pulchella
Aquilegia vulgaris
Arabis bryoides
Arctostaphylos uva-ursi (Αρκτοστάφυλος)
Arenaria biflora
Arenaria filicaulis teddii
Asperula aristata nestia
Astragalus hellenicus
Bruckenthalia spiculifolia (Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη)
Buxus sempervirens (Πυξός)
Campanula orphanidea
Carex digitata
Carex kitaibeliana capillata
Carex muricata muricata
Carum rigidulum palmatum
Carum strictum
Centaurea affinis affinis
Centaurea napulifera napulifera
Centaurea pangaea
Cephalaria flava flava
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium decalvans decalvans
Cerastium fontanum vulgare
Chaerophyllum aureum
Chamaecytisus austriacus (Χαμαικύτισος ο Αυστριακός)
Chamaecytisus eriocarpus (Χαμαικύτισος ο εριόκαρπος)
Chenopodium foliosum
Chondrilla uromoffii
Coronilla varia
Crepis viscidula viscidula
Cytisus procumbens (Κύτισος ο έρπων)
Danthonia decumbens
Delphinium fissum
Dianthus deltoides deltoides
Dianthus gracilis drenowskianus
Dianthus gracilis gracilis
Dianthus petraeus orbelicus
Dianthus pinifolius serbicus
Dianthus superbus superbus
Dryopteris expansa
Epilobium angustifolium
Epilobium montanum
Epilobium parviflorum
Erophila verna verna
Erysimum drenowskii
Euphorbia baselices
Ferulago sylvatica confusa
Festucopsis sancta
Fritillaria drenovskii
Gagea granatellii
Gagea pusilla
Galium aegeum
Galium asparagifolium
Galium breviramosum
Galium demissum
Genista lydia (Γενίστα της Λυδίας)
Gentiana asclepiadea
Gentiana cruciata cruciata
Gentiana verna balcanica
Gentianella bulgarica (Γεντιανέλλα η Βουλγαρική)
Geranium macrorrhizum
Geranium sylvaticum sylvaticum
Globularia cordifolia (Γκλομπουλάρια η καρδιόφυλλη)
Haberlea rhodopensis
Helianthemum alpestre
Helianthemum canum canum (Ηλιάνθεμο)
Heracleum sphondylium ternatum
Herniaria nigrimontium
Hieracium pilosius
Hypericum athoum
Hypericum rumeliacum rumeliacum
Inula ensifolia
Jovibarba heuffelii
Juniperus communis alpina (Νάνο βουνόκεδρο)
Laserpitium siler laeve
Linum elegans
Linum hirsutum hirsutum
Luzula luzuloides cuprina
Matthiola fruticulosa valesiaca
Myosotis sylvatica subarvensis
Omphalodes luciliae scopulorum
Onobrychis alba calcarea
Onobrychis montana scardica
Origanum vulgare vulgare
Orobanche pancicii
Orthilia secunda
Pedicularis brachyodonta moesiaca
Phleum hirsutum
Pimpinella tragium polyclada
Plantago media media
Poa compressa
Poa molinerii
Polygala nicaeensis mediterranea
Polygala supina phodopea
Polygonatum verticillatum
Pterocephalus perrenis perrenis
Rhamnus alpinus fallax (Ράμνος ο Αλπικός)
Rhamnus saxatilis prunifolius (Ράμνος ο προυνόφυλλος)
Rhinanthus rumelicus
Rosa pimpinellifolia (Αγριοτριανταφυλλιά η πιμπινελλόφυλλη)
Rubus hirtus (Βουνοβατομουριά)
Rubus idaeus (Σμεουρδιά)
Rubus saxatilis
Rumex alpestris
Rumex obtusifolius subalpinus
Saponaria bellidifolia
Satureja pilosa
Saxifraga ferdinandi-coburgi
Saxifraga juniperifolia sancta
Saxifraga paniculata
Saxifraga sempervivum
Scabiosa triniifolia
Scorzonera cana
Scrophularia aestivalis
Scrophularia canina bicolor
Senecio macedonicus
Seseli peucedanoides
Seseli rigidum rigidum
Sesleria rigida achtarovii
Silene balcanica
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene ciliata
Silene flavescens thessalonica
Silene lerchenfeldiana
Silene multicaulis genistifolia
Silene waldsteinii
Smyrnium perfoliatum perfoliatum
Sorbus aria cretica (Κρητική ασημοσορδιά)
Sorbus aucuparia aucuparia (Αγριοσορβιά)
Sorbus umbellata (Μικρή ασημοσορδιά)
Stachys alpina
Stachys pangaea
Stachys recta recta
Syringa vulgaris (Πασχαλιά)
Taraxacum aznavourii
Taraxacum copidophylloides
Teucrium montanum helianthemoides
Thlaspi ochroleucum
Thymus praecox jankae
Thymus thracicus
Trifolium heldreichianum
Trifolium hybridum hybridum
Vaccinium myrtillus (Βακκίνιο ο μύρτιλλος)
Valeriana officinalis collina
Valeriana tripteris
Verbascum pangaeum
Veronica chamaedrys chamaedrys
Veronica officinalis
Veronica praecox
Vicia cracca gerardii
Vicia cracca stenophylla
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Viola alba dehnhardtii
Viola delphinantha
Viola grisebachiana
Viola perinensis
Viola reichenbachiana
Viola riviniana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Lutra lutra (Βίδρα)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Sciurus vulgaris lilaeus (Σκίουρος ο Λιλέος)
Vulpes vulpes crucigera (Αλεπού)
Αξιόλογα Πτηνά
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Anthus spinoletta littoralis (Νεροκελάδα …)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cercotrichas galactotes (Κουφαηδόνι)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Eremophila alpestris balcanica (Χιονάδα)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Picus canus canus (Σταχτοτσικλητάρα)
Saxicola rubetra (Καστανολαίμης)
Sylvia curruca curruca (Λαλοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Poecilimon anatolicus (Ποκιλίμων ο ανατολικός)
Poecilimon pancici (Ποκιλίμων του Παντσίτς)
Polysarcus denticaudus (Πολύσαρκος ο οδόντουρος)
Σχόλια για τα είδη