Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rattus norvegicus norvegicus Δεκατιστής
Rattus rattus frugiforus
Rupicapra rupicapra balcanica Αγριόγιδο
Rattus rattus alexandrinus Μαυροποντικός
Rhinolophus euryale Μεσορινόλοφος
Rhinolophus ferrumequinum Τρανορινόλοφος
Rhinolophus hipposideros Μικρορινόλοφος
Rhinolophus mehelyi Ρινόλοφος του Μεχέλυ
Rhinolophus blasii Ρινόλοφος του Μπλάζιους