Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pipistrellus kuhli kuhli Λευκονυχτερίδα
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα
Plecotus austriacus Μεσογειακή ωτονυχτερίδα
Phocaena phocaena Φώκαινα
Pipistrellus nathusii Νυχτερίδα του Ναθούσιους
Pipistrellus pipistrellus Νανονυχτερίδα
Pipistrellus savii Βουνονυχτερίδα
Physeter macrocephalus Φυσητήρας
Pitymys majori Σκαπτοποντικός του Μάγιερ